Waarom deze privacyverklaring?

MKB Lease B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS ONDERNEMING

Naam: MKB Lease B.V.
Vestigingsadres: Siliciumweg 4, 3812 SX AMERSFOORT
KvK inschrijvingsnummer: 30056776
Telefoonnummer: 033 – 4224888
E-mailadres: info@mkblease.nl

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MKB Lease B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactgegevens.

Inhoud Privacyverklaring

 

 1. Rechtsgrond en doeleinden verwerking persoonsgegevens  |  Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 2. Derden als ontvanger persoonsgegevens  |  Met welke categorieën bedrijven delen wij uw persoonsgegevens?
 3. Binnen de EU  |  Verstrekken wij persoonsgegevens buiten de EU?
 4. Bewaartermijnen  |  Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?
 5. Beveiliging  |  Op welke wijze beschermen wij uw persoonsgegevens?
 6. Rechten van de betrokkene  |  Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
 7. Klachten  |  Wat kunt u doen als u een klacht heeft over onze gegevensverwerking?
 8. Vragen  |  Wat kunt u doen als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring?

 

1. Rechtsgrond en doeleinden verwerking persoonsgegevens | Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Onze grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens dus uitsluitend indien en voor zover deze nodig zijn om de overeenkomst die we met elkaar of met uw werkgever hebben gesloten, te kunnen uitvoeren. Gegevens die we hiervoor niet nodig hebben worden niet verwerkt.

1.1 Van wie en wanneer verwerken wij persoonsgegevens?
1.1.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u onze contactpersoon en/of rechtsgeldig vertegenwoordiger bent bij een bedrijf waarmee wij een hoofdovereenkomst en/of één of meer leaseovereenkomsten hebben gesloten.
1.1.2 Ook verwerken wij uw persoonsgegevens indien u de hoofdelijk aansprakelijke eigenaar bent van een bedrijf waarmee wij een hoofdovereenkomst en één of meer leaseovereenkomsten gaan sluiten of hebben gesloten.
1.1.3 Verder verwerken wij uw persoonsgegevens, indien u bij ons bekend bent als de reguliere berijder van één of meer van onze auto’s die door u of uw werkgever bij ons word(t)(en) geleased of is/zijn besteld.
1.1.4 Vraagt u bij ons online of offline een offerte aan? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens, voor zover dit relevant is voor het uitbrengen van een offerte in uw specifieke situatie en voor zover deze persoonsgegevens dan nog niet bij ons bekend zijn.
1.1.5 Stelt u ons online of offline een vraag? Ook dan verwerken wij uw persoonsgegevens, voor zover dit relevant is voor het beantwoorden van uw vraag en voor zover deze persoonsgegevens nog niet bij ons bekend zijn.

1.2 Welke gegevens verwerken we?
1.2.1 Basisgegevens: Voornaam, voorletters, achternaam, geslacht, (zakelijk) adres, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, zakelijke functie, kenteken(s) gebruikte leaseauto’s.
1.2.2 Aanvullende gegevens: Indien er persoonlijke financiële toetsing en/of persoonlijke tenaamstelling van een auto van toepassing is, kunnen aanvullend de volgende gegevens verwerkt worden. Geboortedatum, inkomensgegevens, bankgegevens, hypotheek/huurgegevens, handtekening, kopie ID (excl. pasfoto en BSN), rijbewijsnummer.

1.3 Uitsluiting verwerking (bijzondere) persoonsgegevens
In het volgende overzicht geven we aan welke persoonsgegevens we in ieder geval nooit verwerken (en dus ook niet delen met derde partijen):

De volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken we nietWaarom doen we dat niet?
Persoonlijke voorkeurenPersoonlijke voorkeuren zijn niet van belang voor het uitvoeren van de leaseovereenkomst, dus zullen wij deze nooit verwerken in onze database.
PasfotoOm de kans op identiteitsfraude via onze data zo klein mogelijk te maken slaan wij geen herkenbare pasfoto op.
Burgerservicenummer (BSN)Om de kans op identiteitsfraude via onze data zo klein mogelijk te maken slaan wij geen burgerservicenummer op.

2. Derden als ontvanger persoonsgegevens | Waarom delen wij uw persoonsgegevens met derden?

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij kunnen bovendien derden (verwerkers/verantwoordelijken) inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Met deze partijen maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

3. Binnen de EU | Verstrekken wij persoonsgegevens buiten de EU?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU of die gegevens buiten de EU opslaan.

4. Bewaartermijnen | Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

MKB Lease B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. In de meeste gevallen hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

5. Beveiliging | Op welke wijze beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MKB Lease B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en gehouden aan daar op gerichte protocollen en instructies.

6. Rechten van de betrokkene | Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

7. Klachten | Wat kunt u doen als u een klacht heeft over onze gegevensverwerking?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem hierover dan direct contact met ons op. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Vragen | Wat kunt u doen als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring?

Heeft u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens die boven aan deze verklaring staan.

Download Privacyverklaring in PDF

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem direct contact met ons op

Neem contact op

Begrijpen wij!

033 42 24 888 (Ook 24/7 bij pech of schade)

Eenvoudig calculeren via dealerlease.nl

Een leaseofferte op maat maken voor uw klant doet u via www.dealerlease.nl. Als u partner wordt van MKB Lease, dan krijgt u een persoonlijke inlog en instructie om gebruik te maken van dit handige online platform.